ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna

Skargi i wnioski


Warunki ogólne załatwiania skarg i wniosków

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administrator danych osobowych (ADO)

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny z siedzibą w Rzeszowie,
ul. Warszawska 12a, 35-205 Rzeszów, tel. 17 8620545 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pana skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez: tel 17 8620545, e-mail iod@rzeszow.wif.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją ustawowych zadań nałożonych na Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w oparciu o art. 112 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 w zw. z art. 109 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne w tym w szczególności z uwagi na realizację zadań związanych z kontrolowaniem aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, z kontrolowaniem obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, z opiniowaniem przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę, punkt apteczny lub placówkę obrotu pozaaptecznego, współpracę z samorządem aptekarskim i innymi samorządami, prowadzeniem rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz punktów aptecznych, kontrolowaniem działów farmacji szpitalnej w zakresie świadczenia usług farmaceutycznych, z uwagi na wykonywanie zadań związanych z udzieleniem, odmową udzielenia, zmianą, cofnięciem, stwierdzeniem wygaśnięcia lub przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, z uwagi na wykonywanie zadań związanych z udzieleniem zezwolenia na prowadzenie apteki szpitalnej, z uwagi na wykonywanie zadań związanych z udzieleniem, odmową udzielenia, zmianą, cofnięciem lub stwierdzeniem wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego, a także zadań związanych z reklamą aptek i punktów aptecznych oraz skarg na działalność podmiotów kontrolowanych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres podlegania przez Państwa przepisom krajowego prawa farmaceutycznego, w tym zwłaszcza ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawie z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców w zakresie związanym z prowadzoną przez Państwa działalnością farmaceutyczną, a po zakończeniu działalności w związku z wymaganą przepisami prawa archiwizacją dokumentów.

Powierzenie przetwarzania danych będzie realizowane poprzez zadania powierzone nam w ramach władzy publicznej.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub świadczące usługi na rzecz ADO.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa jest obligatoryjne umożliwia realizację zadań w interesie publicznym przez Inspekcję farmaceutyczną. Dane wykraczające poza obowiązkowym zakres, podane są dobrowolnie.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przyjmuje osobiście osoby w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach pracy urzędu. W przypadku nieobecności Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego osoby przyjmowane są przez inspektora farmaceutycznego posiadającego upoważnienie do zastępowania Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

 • Podstawowe zasady dotyczące skarg i wniosków:

  • Zagwarantowane Konstytucją prawo składania skarg i wniosków do organów władzy publicznej, w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej, ma każdy obywatel.
  • Skargi są odformalizowanym środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki w sprawach, w których nie ma możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego lub wystąpienia z powództwem do sądu.
  • Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeśli działa w granicach prawa. Skarżący lub wnioskodawca nie będzie mógł korzystać z tej ochrony, jeśli wniesione pismo (skarga, wniosek) będzie w rzeczywistości np. zniesławieniem, oszczerstwem lub zniewagą.
  • Skargi i wnioski możemy składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.
  • W skardze należy precyzyjnie określić zarzuty i żądania oraz podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
  • Anonimowe skargi i wnioski nie podlegają rozpatrzeniu.
  • Pisma w sprawach skarg i wniosków można przekazać do urzędu pocztą, w formie elektronicznej, faxem lub dalekopisem, a także mogą być wnoszone ustnie do protokołu, we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu.
  • O tym, czy dane pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (np. tytuł: skarga, wniosek). Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, właściwy organ wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, do jego wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, iż nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
  • Organ załatwiający skargę (wniosek) powinien rozpatrzyć sprawę bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt, powinna być załatwiona w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Sprawy szczególnie skomplikowane załatwia się nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
  • W razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w ciągu miesiąca, właściwy organ obowiązany jest zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie ich załatwienia.
  • Skargi są załatwiane w samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym, kończącym się czynnością materialnotechniczną - zawiadomieniem skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
  • Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 Kpa.
  • W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy.