ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna

Informacje ważne dla pacjenta


Termin ważności leku
Zgodnie z § 3ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotek na opakowaniu zewnętrznym produktu leczniczego, a jeżeli produkt ten nie ma opakowania zewnętrznego – na opakowaniu bezpośrednim np. blistrze umieszcza się informację dotycząca terminu ważności (miesiąc i rok) a dla leków gotowych, które wymagają specjalnego postępowania bezpośrednio przed ich zastosowaniem, także jeśli jest to niezbędne ze względu na właściwości produktu leczniczego, oznaczenie okresu przydatności po doprowadzeniu leku do postaci nadającej się do zastosowania.

Określenie terminu ważności.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt 5A wyżej cytowanego rozporządzenia termin ważności produktu leczniczego wyrażony jest w sposób zrozumiały, niezaszyfrowany, z podaniem miesiąca i roku, przy czym miesiąc przedstawia się jako 2 cyfry lub co najmniej 3 litery, a rok jako 4 cyfry.

Termin ważności zamieszczony na produktach leczniczych, podający miesiąc i rok, należy rozumieć jako określenie ostatniego dnia danego miesiąca w tym roku.

Symbole lub piktogramy, które mogą być zamieszczane na opakowaniach:

 • piktogram znaku drogowego zakazującego ( θ ) – produkty lecznicze silnie upośledzające sprawność psychofizyczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 godziny po zastosowaniu;
 • piktogram znaku drogowego ostrzegawczego ( ∆ ) – produkty lecznicze, które mogą upośledzać sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychofizycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu lub o konieczności czasowego zaniechania takich czynności;
 • piktogram oka – produkty lecznicze podawane do oka;
 • piktogram ucha – produkty lecznicze podawane do ucha;
 • piktogram nosa – produkty lecznicze podawane do nosa;
 • piktogram profilu twarzy wraz z rozpylanym aerozolem– aerozole do wdychania;
 • piktogram radioaktywności – produkty lecznicze zawierające radionuklidy.
 •  
  Wersja do druku  Zamieścił: Adam Zimny