ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna

Informacje o produktach leczniczych


Zasady i tryb zgłaszania niepożądanego działania produktu leczniczego
 
Zgodnie z artykułem 36d ust. z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne  (Dz. U. z 2021 r. , poz. 974 z późn. zm.) zgłoszenie niepożądanego działania produktu leczniczego zgłasza się Prezesowi Urzędu lub podmiotowi odpowiedzialnemu.

Opis niepożądanego działania produktu leczniczego sporządza się na formularzach dla:
1. Pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych,
2. Osoby wykonującej zawód medyczny
dostępnych na stronie internetowej Urzędu Rejestracji.


Zgłoszenia należy dokonywać na adres:
Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel. +48 (22) 492 11 00
fax. +48 (22)48 22 492-11-09
ndl@urpl.gov.pl

Adres do strony URPL z wzorami formularzy
Wersja do drukuZamieścił: Adam Zimny