ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna  ›  Informacje dla podmiotów leczniczych

Informacja dla przedsiębiorstw podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia
 
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008, Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) w rozdziale 7 określa aptekę jako placówkę ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą usługi farmaceutyczne.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 2 ust. 2a i ust. 4 wymienionej ustawy apteki ze względu na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dzielą się  między innymi na:
  • Szpitalne zaopatrujące szpitale lub inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
  • Apteki szpitalne tworzy się w szpitalach lub innych przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
  • W szpitalach i innych przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, w których nie utworzono apteki szpitalnej tworzy się dział farmacji szpitalnej, do którego nalezy wykonywanie zadań określonych w art. 86 ust. 2 pkt 1 i 4, ust. 3 pkt 5, 7, 9 i 10 oraz ust. 4, którypełni funkcję apteki szpitalnej.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 i 2 ustawy Prawo farmaceutyczne

  • W aptece szpitalnej oraz zakładowej ustanawia się kierownika apteki.
  • Do kierownika apteki szpitalnej lub zakładowej stosuje się odpowiednio przepisy art 88 ust. 2-5.

W art. 106 cytowanej ustawy wymienione są warunki niezbędne do uruchomienia apteki szpitalnej, które należy spełnić aby uzyskać zgodę właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego na jego uruchomienie.

  • Komunikat Nr 3 Głównego Inspektora Farmaceutycznego w z dnia 15.11.2011 r. w sprawie wymogów lokalowych i kadrowych dotyczących działów farmacji szpitalnej
  • Komunikat Nr 1 Głównego Inspektora Farmaceutycznego w z dnia 12.03.2012 r. w sprawie obowiązku utworzenia w szpitalu lub innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnejWersja do druku


Zamieścił: Adam Zimny