ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna  ›  Aktualności

21.05.2020
Informacja dla interesantów
 
INFORMACJA DLA INTERESANTÓW
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO W RZESZOWIE


W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) - § 12 ust. 2 oraz ust. 4 w zw. z § 22 pkt 2) informuję, że Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie przywraca od dnia 25 maja 2020 r. bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie prowadzonej działalności z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.

Interesantów prosimy jak dotychczas o konieczność uzgodnienia terminu załatwienia sprawy w Inspektoracie za pośrednictwem telefonu lub maila.

W dalszym ciągu zachęcamy Interesantów WIF w Rzeszowie do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty w Inspektoracie korzystając z możliwości innych kanałów komunikacji takich jak: telefon, email, ePUAP, poczta tradycyjna.

Jednocześnie prosimy Interesantów załatwiających sprawy w siedzibie Inspektoratu i w siedzibach delegatur w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu, o dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych prosimy o nieprzychodzenie do Inspektoratu i przełożenie wizyty na inny termin.

Ze względu na stan epidemii przyjmowanie Interesantów odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu wizyty, o wyznaczonej godzinie przyjęcia. Prosimy o przybycie na 10 minut przed wyznaczoną godziną wizyty i oczekiwanie przed wejściem do budynku.

Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej rejestracji nowej wizyty.

Bezpośrednia obsługa Interesantów odbywać się będzie:

Siedziba WIF w Rzeszowie
poniedziałki w godz. od 7:45 do 15:15
pozostałe dni tygodnia w godz. od 7 :15 do 14:45.

Delegatura w Przemyślu od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 do 14:45;

Delegatury w Krośnie i Tarnobrzegu od poniedziałku do piątku w godz. od 7:45 do 15:15.

Interesanci w trakcie wizyty w Inspektoracie są zobowiązani do:
- zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika Inspektoratu,
- dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Inspektoratu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji,
- zachowania dystansu 2 metrów od innych osób przed i w budynku.

W Rzeszowie Interesanci przyjmowani będą w pokoju przyjęcia stron, parter pokój nr 004. Możliwa jest w tym samym czasie obsługa jednej osoby. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem.

W budynkach Delegatur w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu przyjmowanie Interesantów odbywać się będzie w pomieszczeniu wskazanym przez pracownika obsługującego Interesantów.

We wszystkich sprawach prowadzonych przez Inspektorat, Interesanci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Dostarczanie korespondencji przez Interesantów do Inspektoratu może odbywać się również osobiście, przy wykorzystaniu pojemnika znajdującego się w przedsionku urzędu.

WYKAZ TELEFONÓW KONTAKTOWYCH

RZESZÓW
kancelaria główna, sekretariat PWIF 17 86 20 545
Dział nadzoru nad aptekami 17 86 05 913
Dział nadzoru nad obrotem pozaaptecznym 17 86 05 914
Główny księgowy 17 86 05 912
Kadry 17 86 05 910

LABORATORIUM KONTROLI JAKOŚCI LEKÓW
sekretariat 17 85 21 538

DELEGATURA W KROŚNIE 13 43 20 287

DELEGATURA W PRZEMYŚLU 16 67 86 181

DELEGATURA W TARNOBRZEGU 15 82 32 783

DANE KONTAKTOWE URZĘDU

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
ul. Warszawska 12 a
35-205 Rzeszów
Tel.: 17 86 20 545
Fax: 17 86 20 406
e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
ePUAP: /wif-rzeszow/skrytka lub /wif-rzeszow/SkrytkaESP


Wersja do druku »Zamieścił: Adam Zimny