ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna  ›  Aktualności

25.05.2018
Klauzula informacyjna
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
 1. Administrator danych osobowych (ADO)
  Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny z siedzibą w Rzeszowie, ul. Warszawska 12a, 35-205 Rzeszów, tel. 17 8620545 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez:
  tel 17 8620545, e-mail iod@rzeszow.wif.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
 3. Cele i podstawy przetwarzania
  Dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych przepisami prawa, wynikającymi z realizacji ustawowych zadań i obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie,
 4. Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Okres przechowywania danych
  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym będziemy realizować zadania powierzone nam w ramach władzy publicznej.
 6. Odbiorcy danych
  Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub świadczące usługi na rzecz ADO.
 7. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl, kancelaria@uodo.gov.pl.
 8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Podanie danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa jest obligatoryjne i umożliwia realizację zadań w interesie publicznym przez Inspekcję farmaceutyczną. Dane wykraczające poza obowiązkowy zakres, podane są dobrowolnie.


Wersja do druku »Zamieścił: Adam Zimny