ul. Warszawska 12a, 35-205 RZESZÓW, tel. 17-862-05-45, e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
Niepełnosprawni   Słabowidzący   Słabosłyszący
Strona główna

Dokumenty do pobrania


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administrator danych osobowych (ADO)

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny z siedzibą w Rzeszowie,
ul. Warszawska 12a, 35-205 Rzeszów, tel. 17 8620545 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pana skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez: tel 17 8620545, e-mail iod@rzeszow.wif.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją ustawowych zadań nałożonych na Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w oparciu o art. 112 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 w zw. z art. 109 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne w tym w szczególności z uwagi na realizację zadań związanych z kontrolowaniem aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, z kontrolowaniem obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, z opiniowaniem przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę, punkt apteczny lub placówkę obrotu pozaaptecznego, współpracę z samorządem aptekarskim i innymi samorządami, prowadzeniem rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz punktów aptecznych, kontrolowaniem działów farmacji szpitalnej w zakresie świadczenia usług farmaceutycznych, z uwagi na wykonywanie zadań związanych z udzieleniem, odmową udzielenia, zmianą, cofnięciem, stwierdzeniem wygaśnięcia lub przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, z uwagi na wykonywanie zadań związanych z udzieleniem zezwolenia na prowadzenie apteki szpitalnej, z uwagi na wykonywanie zadań związanych z udzieleniem, odmową udzielenia, zmianą, cofnięciem lub stwierdzeniem wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego, a także zadań związanych z reklamą aptek i punktów aptecznych oraz skarg na działalność podmiotów kontrolowanych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres podlegania przez Państwa przepisom krajowego prawa farmaceutycznego, w tym zwłaszcza ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawie z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców w zakresie związanym z prowadzoną przez Państwa działalnością farmaceutyczną, a po zakończeniu działalności w związku z wymaganą przepisami prawa archiwizacją dokumentów.

Powierzenie przetwarzania danych będzie realizowane poprzez zadania powierzone nam w ramach władzy publicznej.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub świadczące usługi na rzecz ADO.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
    Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl, kancelaria@uodo.gov.pl.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa jest obligatoryjne umożliwia realizację zadań w interesie publicznym przez Inspekcję farmaceutyczną. Dane wykraczające poza obowiązkowym zakres, podane są dobrowolnie.UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ

PRZENIESIENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ / PUNKTU APTECZNEGO

WYGASZENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ / PUNKTU APTECZNEGO

ZMIANA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ / PUNKTU APTECZNEGO

UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PUNKTU APTECZNEGO

UZYSKANIE / ZMIANA / ROZSZERZENIE ZGODY NA POSIADANIE W CELACH MEDYCZNYCH PREPARATÓW ZAWIERAJĄCYCH ŚRODKI ODURZAJĄCE I SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE

ZAWIADOMIENIE O PROWADZENIU EWIDENCJI ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH GRUPY I-N ORAZ SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH GRUPY II-P W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

ZMIANA NA STANOWISKU KIEROWNIKA

UDZIELENIE ZGODY NA PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA APTEKI I DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ LUB DWÓCH DZIAŁÓW FARMACJI SZPITALNEJ

ZGŁOSZENIE SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

WYDANIE OPINII POTWIERDZAJĄCEJ SPEŁNIENIE WYMAGAŃ KADROWO-LOKALOWYCH PRZEZ PLACÓWKĘ OBROTU POZAAPTECZNEGO

UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA URUCHOMIENIE APTEKI SZPITALNEJ / DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ ZAKRESU LICZB BĘDĄCYCH UNIKALNYMI NUMERAMI IDENTYFIKUJĄCYMI RECEPTY NA PRODUKTY LECZNICZE POSIADAJĄCE KATEGORIĘ DOSTĘPNOŚCI „RPW” / ZAWIERAJĄCE ŚRODEK ODURZAJĄCY, SUBSTANCJĘ PSYCHOTROPOWĄ.

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA STOSOWANIE W CELU PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI NAUKOWE W ZAKRESIE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH

UZYSKANIE ZGODY NA POSIADANIE I STOSOWANIE W CELACH PRZEPROWADZENIA BADAŃ KLINICZNYCH PREPARATÓW ZAWIERAJĄCYCH ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUP I-N, II-N, III-N I IV-N LUB SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUP II-P, III-P I IV-P


Zamieścił: Adam Zimny